Malmö. Detalj ur Karta öfver Medlersta och Södra Sverige 1870 (Generalkartor över Sverige). Krigsarkivet.

Malmö. Detalj ur Karta öfver Medlersta och Södra Sverige 1870 (Generalkartor över Sverige). Krigsarkivet.

När 1800-talet gick in i sitt sista kvartssekel brann det bacchanaliska ljuset redan i tre städer i södra Sverige. Inom loppet av två år skulle lampan komma att tändas i ytterligare två städer – och den första av dessa var Malmö. Den 11 januari skickades följande skrivelse till moderlogen i Stockholm:

”Undertecknade, hvilka länge kännt behofvet af någon form här på platsen, hvarunder samqväm, lifvade af glättigt skämt och måttliga libationer goda vänner och bröder emellan kunde äga rum, och hvarigenom från det dagliga arbetet lediga stunder komme att ägnas åt sådane ädlare nöjen, som inom ett godt samfund eller en orden i förening med sång, munterhet och trefnad hafva sitt säte, och hvilka äro allvarligen öfvertygade om att det lysande af gammalt högt älskade sällskapet P. B:s anda och ceremonier skulle fylla sagde behof, därest en underafdelning af sällskapet inom Malmö stad upprättades, våga härmed under förhoppning om bifall till sällskapets Styrande Conselj vördnadsfullt framställa en anhållan om inrättande här af en ’Par Bricoll’ filial, utbedjande vi oss tillika, det de af Ordens goda ännu icke delaktige, men därefter längtande, som här nedan tecknat sina namn, måtte i Sällskapet varda upptagna.”

Den snabba utvecklingen av kommunikationsvägarna i Sverige vid den här tiden gjorde att moderlogen redan nio dagar senare kunde sända ett telegram till Malmö: ”Bricolleriet Malmö i dag genom Bricollstyrelsen stiftad. Skålen för dotterlogen drucken.”  Sällskapets konstituerades den 9 februari med rådman A. Falkman som Ordförande Mästare. En högtidlig installation av de Styrande i Malmö Par Bricole ägde rum den 16 juni 1878 i närvaro av Ordens Stormästare Per Olof Bäckström.